NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CB19_2021

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CB19_2021

geplaas op Wo., 26 Jan. 2022

Cape Wools Merino aanwyser daal met 6.1% en 96.0% van die aanbieding is verkoop / Cape Wools Merino indicator decreases by 6.6% and 96.0% of the offering was sold

MARKANALISE

Die 19de wolveiling van die 2021/2022 seisoen het op 26 Januarie plaasgevind. Die Cape Wools Merino aanwyser het met 6.1% gedaal teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R169.74/kg gesluit.  Die Australiese EMI het ook met 0.1% verswak teenoor die vorige veiling. Die Rand het, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling, 1.2% sterker verhandel teen die VSA Doller, en ook 1.8% veld gewen teen die Euro. Die grootste verandering die week, was in die 21.0 mikron segment, met 'n daling van 6.6%. G. Modiano SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempriere SA, Standard Wool SA en Tianyu SA.  Daar is in totaal 13 377 bale aangebied, waarvan 96.0% verkoop is.

Op die OVK veiling is 4 084 bale aangebied, waarvan 94.3% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R228.00/kg, is behaal vir ‘n 1 baal lot CH  van 16.0 mikron, uit die skeersel van MP Hayward Boerdery, vanuit die Noupoort distrik. Die koper was Standard Wool SA. Baie geluk met hierdie prestasie!

VOORUITSIGTE

Die Suid-Afrikaanse wolmark se verswakking kan toe geskryf word aan die versterking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede en die feit dat die samestelling van die aanbieding meer uit medium lengte wol bestaan het, in vergelyking met die vorige veiling. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 12.7% laer, vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen.  Die grootste oorsaak hiervoor, blyk steeds die nadraai van die langdurige droogte, van die afgelope paar jaar te wees.

Volhoubaar gesertifiseerde (RWS), goeie kwaliteit Merinowol, het weereens goeie aandag geniet op die veiling. Gesertifiseerde wol het ook weereens beter presteer as die mark gemiddelde, wat gesonde kompetisie tussen kopers tot gevolg gehad het. Ons nooi produsente uit om te skakel met OVK, om u by te staan in die RWS sertifiseringsproses, want naspeurbaarheid is 'n tendens van die toekoms wat gekom het om te bly. Die volgende veiling is geskeduleer vir 2 Februarie 2022.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSES

The 19th wool auction of the 2021/2022 season took place on 26 January. The Cape Wools Merino indicator decreased by 6.1%, compared to the previous sale and closed at a clean price of R169.74/kg.  The Australian EMI also decreased by 0.1%, compared to the previous sale. The Rand traded 1.2% stronger against the US Dollar and also gained 1.8% to the Euro, compared to the previous auction. The largest movement on this auction, was a decrease of 6.6%, in the 21.0 micron segment. G. Modiano SA was the major buyer on this auction, followed by Lempriere SA, Standard Wool SA and Tianyu SA. A total of 13 377 bales were on offer, of which 96.0% was sold.

On the OVK auction 4 084 bales were offered, of which 94.3% was sold. The highest price on the OVK auction, of R228.00/kg, was achieved for a 1 bale lot CH of 16.0 microns, from the clip of MP Hayward Boerdery, from the Noupoort district. The buyer was Stardard Wool SA. Congratulations on this achievement! 

FORECAST

The South-African wool market's weakening, can be attributed to the strengthening of the Rand against the most important currencies, as well as the fact that the composition of this week's offering consisted predominantly of medium length wool, in comparison to the previous auction. The receival of wool in the brokers’ stores this week, is 12.7% lower, compared to the same time of the previous season. The main reason for this, might still be an aftermath of the long-term draught, experienced the past few years.

Sustainable certified (RWS), good quality Merino wool, again enjoyed good attention on the auction. Certified wool outperformed the market average, resulted in healthy competition amongst buyers. We again invite farmers to contact OVK for assistance in the RWS certification process, because traceability is a future tendency, that came to stay. The next auction is scheduled for 2 February 2022.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer