NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA23_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CA23_2020

geplaas op Wo., 24 Feb. 2021

Cape Wools Merino aanwyser styg met 1.0% en 94.8 % van die aanbieding is verkoop / Cape Wools Merino indicator increases by 1.0% and 94.8% of the offering was sold

MARKANALISE.

Die 23ste wolveiling van die 2020/21 seisoen, het hierdie week, op 24 Februarie plaasgevind. Die Cape Wools Merino aanwyser het met 1.0% gestyg teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R167.44/kg gesluit. Die Australiese EMI het egter met 0.4% verswak teenoor die vorige veiling. Die Rand het, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling, 1.4% swakker verhandel teen die VSA Dollar en ook 0.6% verswak teen die Euro. Die grootste styging van 3.4%, was in die 20 mikron segment. G.Modiano SA  het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA , Lempriere SA en Tianyu SA. Daar is in totaal 10 002 bale aangebied, waarvan 94.8% verkoop is.

Op die OVK veiling is 3 156 bale aangebied waarvan 86.2% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R169.10/kg, is behaal vir ‘n 1 baal lot BH van 16.7 mikron, uit die skeersel van Cavalier Feeders, Cullinan.  Die koper was Standard Wool SA. Baie geluk met hierdie prestasie!

VOORUITSIGTE

Alhoewel die werksaamhede is China terug gekeer het na normaal, heers daar 'n mate van onsekerheid oor hoe die wolmark gaan beweeg volgende week. Die rede hiervoor is die effek wat die Suid-Afrikaanse begrotingstoespraak op die sterkte van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, sal hê. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 6.2% laer vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen.

Volhoubaar gesertifiseerde (RWS), goeie kwaliteit Merinowol, het weereens goeie aandag geniet op die veiling en gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers. Sertifisering bly 'n belangrike aspek en is 'n toekomsneiging wat gekom het om te bly. Skakel gerus met OVK om u by te staan in die sertifiseringsproses. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 3 Maart 2021, waar sowat 10 812 bale aangebied sal word.

OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur op vesel bemark deur OVK. Produsente word ook herinner aan die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word met 23.9 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word.

MARKET ANALYSES

The 23rd wool auction of the 2020/21 season, took place this week on 24 February. The Cape Wools Merino indicator traded 1.0% higher, compared to the previous sale and closed at a clean price of R167.44/kg. The Australian EMI decreased by 0.4% though, compared to the previous sale. The Rand traded 1.4% weaker against the US Dollar, and also 0.6% weaker to the Euro, compared to previous auction. The largest increase this week, of 3.4%, was in the 20 micron segment. G. Modiano SA was the major buyer on the auction this week, followed by Standard Wool SA, Lempriere SA and Tianyu SA. A total of 10 002 bales were on offered, of which 94.8% was sold.

On the OVK auction 3 156 bales were offered, of which 86.2% was sold. The highest price on the OVK auction, of R169.10/kg, was achieved for a 1 bale lot BH of 16.7 microns, from the clip of Cavalier Feeders, Cullinan. The buyer was Standard Wool SA. Congratulations on this achievement! 

FORECAST

Although activities have gone back to normal in China, there is a degree of uncertainty concerning the wool market's expected movement next week. The reason for this is what the effect of the South African budget speech will have on the position of the Rand against the most important currencies. The receival of wool in the brokers’ stores this week is 6.2% lower compared to the same time of the previous season.

Sustainable certified (RWS) good quality Merino wool, again enjoyed good attention on the auction and saw healthy competition amongst buyers. Certification is continuing to be an important aspect and is a future trend that came to stay. We invite farmers to contact OVK for assistance in the certification process. The next wool auction is scheduled for 3 March 2021, where roughly 10 812 bales will be on offer.

OVK offer advances on fibre delivered in PE, as well as production loans. Please contact OVK Fibre’s office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. Please enquire about OVK’s exciting new commission structure on fibre marketed by OVK. Producers must also bear in mind that OVK’s loyalty scheme awards farmers 23.9 cents per kilogram on fibre marketed by OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Junie 2022
OVK Nuus Junie 2022
Adverteer Hier Lees Meer